NXG – Wondzorg 2.0

NXG | Wondzorg 2.0

Context

Tijdens de dagelijkse verzorging van cliënten is er regelmatig controle op bijvoorbeeld huidproblemen, voedingstoestand, mondzorg, incontinentieletsel. Bij signalering van risico op huidletsel wordt dit opgenomen in het zorgleefplan en worden preventieve materialen ingezet (bv antidecubitusmatras) en regelmatig geëvalueerd. Indien er daadwerkelijk sprake is van een complexe wond wordt dit met behulp van een wondplan in het digitale zorgdossier bijgehouden. De verantwoordelijk verpleegkundige met als aandachtsgebied wondzorg, beoordeelt wonden en informeert en instrueert collega zorgverleners over wondverzorging.

In Nederland kennen we circa 200.000 cliënten met chronische wonden. Deze mensen vallen onder supervisie van circa 700 gespecialiseerde wondverpleegkundigen (ook wel regieverpleegkundige genoemd).

In 60% van de gevallen is veelal de gespecialiseerde wondverpleegkundige op afstand of ter plaatse betrokken. Voor cliënten met chronische wonden kennen we zorgorganisaties waarbij gemiddeld 4 tot 5 wondplannen per jaar worden opgesteld.

 • Vastlegging van genezingsproces is veelal niet op orde
 • Veel professionals betrokken in de zorgketen rondom cliënten met complexe wonden
 • Overdracht wordt bemoeilijkt door:
  • 24*7 zorgverlening
  • Parttime werken van zorgprofessionals
  • Subjectieve beoordeling omdat objectieve beoordeling veelal niet mogelijk is
 • Daar waar wonden worden gefotografeerd, leidt dat niet tot objectieve vastlegging (smartphone, lichtinval, niet maatvast, etc...)
 1. NXG-Wondmonitoring zorgt voor efficiënte documentatie van wondzorg (inclusief consistente wondfoto’s).
 2. Informatie wordt binnen de hele zorgketen beschikbaar gesteld.

Wondmonitoring start bij de specialist en vindt bij de cliënt/patiënt plaats met de NXG handheld.

De applicatie brengt door middel van foto’ s niet alleen de grootte van de wond in kaart, maar ook onder andere de diepte, vochtigheidsgraad en dus de ernst van de wond. De NXG helpt in het maken van foto's door te vergelijken met vorige foto's en ondersteuning te bieden bij het hanteren van de juiste afstand en hoek in relatie tot de wond. Aan de hand van deze factoren kan de wondverzorger of arts eenvoudig een oordeel vellen over de wond. Het werken met pen, papier en liniaal is dan niet meer nodig, wat een tijdsbesparing betekent.

Verder wordt de digitale communicatie tussen zorgverleners in de wondzorg, die op dit moment gering is, efficiënter door het gebruik van de NXG en de daarbij horende koppelingen en webapplicatie voor de professional. Tezamen betekent de applicatie dat meer patiënten betere wondzorg krijgen en tijd wordt bespaard.

Voordelen:

 • Lagere reis- en transportkosten
 • Meerdere patiënten kunnen worden gemonitord binnen hetzelfde tijdsbestek
 • Patiënten hoeven minder vaak een check-up te ondergaan
 • Delen van wondinformatie is eenvoudig, waardoor real time een second opinion mogelijk is
 • Eenvoudiger en accuratere diagnose
 • Efficiëntere digitale administratie
 • Flexibeler planning van personeel: NXG Wondmonitor is eenvoudig in gebruik zodat iedereen het apparaat kan bedienen

De focus van de NXG Wondmonitor ligt op wondzorg (chronische wonden). Zowel klinische zorg en thuiszorg worden steeds duurder in Nederland door stijgende prijzen en een stijgende vraag om wondzorg. Hierdoor stijgen de gemiddelde kosten voor wondzorg per patiënt per jaar.

De NXG Wondmonitor is een oplossing die gebruikt kan worden door verschillende groepen binnen de zorgsector die te maken hebben met wondzorg. Omdat het een te brede aanpak zou zijn om de Wondmonitor in eerste instantie aan te bieden aan al deze groepen, is er een analyse gemaakt om te concluderen aan welke groep(en) de monitor het beste aangeboden kan worden. De volgende groepen zijn opgenomen in de analyse:

 • Huisartsen
 • Ziekenhuizen
 • Zelfstandige behandelcentra (ZBC’s)
 • Thuiszorg organisaties
 • 90 ziekenhuizen
 • 260 gespecialiseerde klinieken
 • 950 thuiszorg organisaties
 • 600 verzorgingstehuizen
 • 1.100 verpleegtehuizen
 • 200.000 patiënten per jaar

Of u nu huisarts bent, dermatoloog of bijvoorbeeld chirurg, u kunt wanneer u het van belang vindt om actief de ontwikkeling van een wond te monitoren, hiervoor de NXG inzetten.

U bepaalt bij welke patiënt het wonddossier wordt gestart, sterker nog welke wond u wilt volgen. Dit vindt plaats via uw eigen HIS, ZIS of ECD systeem. Mocht u nog geen koppeling met de NXG hebben, dan kunt u ook gebruik maken van het NXG-wonddossier. Dit centrale systeem kunt u of uw secretariaat vullen met de juiste gegevens. Denk aan NAW gegevens en wondgegevens zoals locatie van de wond en type wond. Vervolgens kunt u zelf de eerste meting doen en kan daarna het stokje over genomen worden door bijvoorbeeld een wondverpleegkundige, thuiszorgmedewerker of mantelzorger.

Bij negatieve ontwikkeling van een wond, krijgt u op een door u gekozen wijze een signaal dat er een wondanalyse moet plaatsvinden. Deze signalering kan volgen via bijvoorbeeld SMS, email, pushbericht.

Vervolgens kunt u via het NXG-wonddossier de wonddossiers openen die nadere analyse vereisen. U kunt op afstand het verloop van de wond volgen en opmerkingen plaatsen die door bijvoorbeeld de thuiszorg worden opgevolgd. Zo kunt u andere verbandmiddelen aanbevelen of bijvoorbeeld aangeven dat een consult gepland moet worden om de wond nader te onderzoeken.

In eerste instantie richten wij ons op de regieverpleegkundige (onze voorzichtige inschatting is dat dat er circa 700 regieverpleegkundigen in Nederland zijn). Een regieverpleegkundige beoordeelt de wonden periodiek (meestal eenmaal per week).

De regieverpleegkundige hoeft niet meer te twijfelen over het al dan niet inschakelen van de dokter bij beoordeling van wonden. Bij de eerste meting wordt ook een foto van de cliënt gemaakt. Deze foto wordt ook telkens meegenomen in rapportages. Door de combinatie van naam, geboortedatum, geslacht en pasfoto wordt cliëntverwisseling in de registratie voorkomen. Tevens wordt een serie standaard metingen uitgevoerd om de ontwikkeling van de wond te kunnen vastleggen.

Naast een foto van de wond en het uitvoeren van metingen, kan een foto worden gemaakt van het verbandmiddel. De foto van de wond wordt genomen in verschillende stadia, namelijk na verwijderen van verband en na reiniging.

Bij elke momentopname worden foto en meetresultaten toegevoegd aan het wonddossier.  Wanneer de dokter interventie nodig vindt, dan ziet de wondverpleegkundige dat bij de eerstvolgende meting die zij/hij wil doen. De opmerking of vraag van de dokter verschijnt dan in beeld van de NXG.

Het grote voordeel van de NXG is de nauwkeurigheid van meten, zo wordt ten opzichte van de huidige praktijk de kans verkleind dat bijvoorbeeld beginnende ontstekingen niet worden ontdekt. Gewenste verandering van behandeling kan zo vroegtijdig ingezet worden om complicaties waar mogelijk te vermijden.

 • Altijd uniforme beeldkwaliteit
  • De NXG regelt volledig automatisch altijd de juiste belichting waardoor er altijd een natuurgetrouwe weergave van de wond is.
 • Patiëntveiligheid gewaarborgd
  • De gemaakte foto's, video's, geluidsopnames, aantekeningen en wondafmetingen worden direct versleuteld en zijn niet meer toegankelijk op de camera. Alle informatie wordt direct versleuteld overgedragen naar het EPD.
 • Hygiënisch en medisch gecertificeerd
  • NXG is naadloos ontwikkeld, waardoor schoonmaken zeer eenvoudig is. Met als gevolg nihiele besmettingsrisico's
 • Voldoet aan de normen DIN EN 60601-1 en DIN EN 60601-1-2
 • Koppeling aan het EPD
  • De gemaakte foto's, video's, geluidsopnames, aantekeningen, wondafmetingen en ingevulde wonddocumentatie wordt direct in het EPD geplaatst. Hierdoor is de informatie realtime beschikbaar en kunt u een goede diagnose stellen.
  • Webbased applicatie beschikbaar stellen voor die organisaties die nog niet voor een koppeling hebben gekozen.
 1. Autorisatieklassen voor verschillende bevoegdheden.
 2. Uniforme opname-afstand bij elke wond-/patiëntcombinatie.
 3. Nulopname; eerste opname, waarbij monitorparameters patiënt/wondcombinatie worden vastgelegd.
 4. Verificatie juiste patiënt/wondcombinatie bij iedere volgopname.
 5. Automatische instelling van: afstand, positie en rotatie wond in beeld bij iedere volgopname.
 6. Opnames bestaan uit 5 in 0,5 sec. achtereen genomen frames voor diverse functies:
  - Beeld-uniforme wondfoto voor alg. visuele beoordeling.
  - Controle achteraf juiste opnamecondities.
  - Wondvorm; grafische afbeelding.
  - Wondoppervlak in cm² (data).
  - Lengte x breedte wond in cm. (o.a. voor middelenselectie).
  - Progressie in wondoppervlak en –vorm; verschillen met vorige opnamen; grafisch en in -
  data.
  - Instelbare alarmen op ongewenste oppervlak- en vorm-ontwikkelingen.
  - Specifieke kleurplekken ín de wond; grafisch; ev. in data.
  - Kleurplekken óm de wond; grafisch; ev. in data.
  - Alarmen op ontstaan van of ongewenste ontwikkeling van bestaande kleurplekken.
  - Progressie in kleurplekken; grafisch en ev. in data.
  - Wond-diepte-/hoogteprofiel; grafisch.
  - Diepste punt; grafisch en in mm.
  - Progressie in wonddiepte/-hoogte; grafisch.
  - Hoogste punt; grafisch en in data.
  - Instelbaar alarm op wonddiepte/-hoogte of op diepste/hoogste punt.
  - Wond-inhoud in cm² (middelenselectie).
  - Progressie wondinhoud.
  - Ev. alarmen op wondinhoud.
  - Wondvochtigheid; grafisch en in %.
  - Progressie wondvochtigheid.
  - Ev. alarmen op wondinhoud-progressie.
  - Verzenden monitordata naar andere NXG’s via Server (Real Time Second opinion).
  - Verzenden monitordata naar expert-PC’s via Server. (Real Time Second opinion).
  - Ontvangen van complete monitorsessies via Server van andere NXG’s of expert-PC’s.
  - Slideshow wondprogressie gehele monitorsessie (vooral: expert-PC).
  - Statistische data (Server).
  - Kalibratie, controle & maintenance op afstand (deels mogelijk).

*Bovenstaande specificaties zijn binnen het project richtinggevend.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Samenwerking