Privacyverklaring Cosis

Dit is de Privacyverklaring van zorgorganisatie Triade Vitree Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle locaties en vestigingen van Triade Vitree. Denk hierbij aan alle locaties dagbesteding, 24 uurszorg/wonen, KBC’s, zorgboerderijen, gezinshuizen, kantoren e.a.

Triade Vitree hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring staat hoe Triade Vitree omgaat met de persoonsgegevens.

Triade Vitree respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens steeds vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), worden behandeld. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Versie: 16 januari 2023