Privacyverklaring MKA groep

De MKA groep hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door MKA groep, bij de uitvoering van onze dienstverlening op het gebied van Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie.

MKA groep is een zorgorganisatie met verschillende locaties in Zeeland, West-Brabant, Zuid-Holland en Gelderland. Zo brengen wij ziekenhuiszorg weer dicht bij u. Bij MKA groep kunt u terecht voor een groot aantal behandelingen op het gebied van planbare zorg. Dat is zorg waar u van te voren een afspraak voor maakt en die niet spoedeisend is.

Onze locaties zijn kleinschalig en onze medewerkers nauw betrokken bij uw zorgtraject. Bij MKA groep staan kwaliteit, veiligheid en persoonlijke aandacht voorop. Wij gaan daarom ook zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij verwerken en houden ons daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Dit betekent onder andere dat MKA groep:

  • u op begrijpelijke en transparante wijze informeert over hoe en voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt;
  • persoonsgegevens alleen voor welbepaalde doeleinden verwerkt en de gegevensverwerking baseert op één van de in de AVG genoemde grondslagen;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • u vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • u informeert over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door MKA groep worden verwerkt.
  • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteert.

Versie: 8 september 2022
Versie: 4.1Classificatie: openbaar