Transparantieverklaring Vivia 0.6

Vivia BV hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze verklaring staat hoe  Vivia BV omgaat met de persoonsgegevens.
Vivia BV respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens steeds vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), worden behandeld. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Versie 0.6 | 22 februari 2019

Deze verklaring geldt voor al onze huidige (en voormalige) klanten en leveranciers, personen of bedrijven die we benaderen of die geïnteresseerd zijn in onze artikelen, producten of diensten.

Gegevens verwerkingen verricht door Vivia BV voor klanten zijn op transparante wijze vastgelegd in overeenkomsten met betreffende organisaties en bevatten mogelijk aanvullingen die niet onderdeel uitmaken van deze verklaring.

Vivia BV verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van opdrachtgever ontvangen gegevens en verplicht zich haar medewerkers eenzelfde geheimhouding op te leggen.

Vivia is een onderneming (een besloten vennootschap) in Haaksbergen. Deze onderneming heeft verschillende typen diensten. Zij levert deze diensten aan haar klanten, die meestal actief zijn in de zorg.

De diensten:

 • Servicedeskdiensten die Vivia verricht in opdracht van en namens haar klanten.
 • Softwareontwikkeling in opdracht van en ten behoeve van haar klanten.
 • Berichtenverkeer tussen zorgorganisaties
 • Consultancy

Veelal acteert Vivia als Verwerker namens haar opdrachtgever(s)/klanten.

Deze transparantieverklaring is bedoeld om de klanten en Verwerkingsverantwoordelijken te informeren over hoe Vivia BV:

 • omgaat met persoonsgegevens van medewerkers van klanten;
 • omgaat met persoonsgegevens van cliënten/patiënten van Verwerkingsverantwoordelijke(n);
 • maatregelen genomen heeft teneinde onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Wat wordt er verwerkt? En waarom worden de gegevens verwerkt?
Hieronder is uiteengezet welke categorieën persoonsgegevens er verwerkt worden, om welke persoonsgegevens het dan gaat, en voor welk doel die persoonsgegevens verwerkt worden.

Categorie

 

Persoonsgegevens Doel
Medewerkers klant Vivia BV in het kader van Servicedesk activiteiten Voornaam + achternaam Identificatie.
Gebruikersnaam De gebruikersnaam is veelal nodig voor de analyse van supportmeldingen
Telefoonnummer Als gewenst is dat de Servicedesk contact opneemt met de melder, is een telefoonnummer vereist.
E-mailadres Technisch noodzakelijk om support te verlenen.
Cliënten klant Vivia BV in het kader van Servicedesk activiteiten Voornaam + achternaam Identificatie.
Gebruikersnaam De gebruikersnaam is veelal nodig voor de analyse van supportmeldingen
Telefoonnummer Als gewenst is dat de Servicedesk contact opneemt met de melder, is een telefoonnummer vereist.
E-mailadres Technisch noodzakelijk om support te verlenen.
Cliënten klant Vivia BV in het kader van berichtenverkeer. Identificeerbare gegevens (zoals NAW) Identificatie.
Burgerservicenummer (BSN) In de afstemming tussen zorgorganisaties is het gebruik van BSN wettelijk verplicht.
Gegevens betreffende de gezondheid Het doel van de dienst is uitwisseling van berichten betreffende de gezondheid.
AGB-code en naam zorgverlener Om de juiste zorgverlener te koppelen is de AGB-code nodig. Dit ter vaststelling van geadresseerde en/of verzender.
Cliënten klant Vivia BV in het kader van Consultancy en Servicedeskactiviteiten als onderdeel van de serviceprocessen van Verwerkingsverantwoordelijke. Valt onder transparantieverklaring Verwerkingsverantwoordelijke

Bedrijven

Naam van de onderneming, btw-nummer, bankrekeningnummer, contactpersoon: achternaam, voornaam, geslacht, taal, adres, afleveradres, telefoonnummer (telefoon/gsm), e-mailadres.

Wij registreren  ook de datum waarop de persoonsgegevens werden medegedeeld of bijgewerkt.

Klanten

Het uiteindelijke doel waarom vastlegging van gegevens moet plaatsvinden en waarom gegevens verzameld worden, wordt te allen tijde vastgesteld door de klant van Vivia BV.

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens door Vivia BV is de klant van Vivia BV of de eindklant van Vivia BV haar klant(en). De verwerkingsverantwoordelijken bepalen immers zelf het doel en de middelen waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden. Dit betekent dat de klant van Vivia voor het verwerken van de persoonsgegevens over wettelijke grondslagen dient te beschikken om de persoonsgegevens rechtmatig door Vivia te laten verwerken.

Vivia is verwerker of subverwerker afhankelijk van de klantrelatie. Vivia BV is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en gevestigd te Haaksbergen (7481 EA) aan de Blankenburgerstraat 41B tevens handelend onder de naam Samanewerken.IT en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51212110.

Vivia BV verwerkt met de volgende domeinnaam Vivia.nl persoonsgegevens voor haar klanten.

Vivia BV maakt - tenzij anders overeengekomen - gebruik van een onderaannemer die de hosting verzorgt voor het leveren van de met klant overeengekomen diensten. Deze onderaannemer verwerkt als subverwerker de persoonsgegevens van onze klanten. De hosting wordt verzorgd door I.C. Solutions. Het betreft een besloten vennootschap (I.C. Solutions B.V.) met beperkte aansprakelijkheid en deze is gevestigd te Enschede (7547TK) aan de Kopersteden 223, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33300390.

Waar worden de persoonsgegevens verwerkt ?
Vivia BV garandeert dat de persoonsgegevens van medewerkers van klanten van Vivia alleen in Nederland worden verwerkt.