Transparantieverklaring Welzijn op Recept – Utrecht

Stichting Utrechts Fonds Achterstandswijken (UFA) hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze verklaring staat hoe UFA omgaat met de persoonsgegevens.
Stichting Utrechts Fonds Achterstandswijken respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens steeds vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), worden behandeld. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Deze verklaring geldt voor al onze huidige (en voormalige) patiënten, cliënten, personen of bedrijven die die geïnteresseerd zijn in onze dienstverlening Welzijn Op Recept.

Gegevens verwerkingen verricht door Stichting Utrechts Fonds Achterstandswijken voor personen of bedrijven die diensten leveren aan patiënten of cliënten zijn op transparante wijze vastgelegd in overeenkomsten met betreffende organisaties en zijn niet onderdeel van deze verklaring.

Patiënten en cliënten

Geslacht, naam, geboorte-jaar, postcode(cijfers), telefoonnummer (telefoon/mobiel), e-mail, wie initiatief neemt, vorm van eerste afspraak, toestemming, opmerking.

Verwijzers

Naam, e-mail, telefoonnummer (telefoon/mobiel), organisatie/praktijk.

Wij registreren  ook de datum waarop de persoonsgegevens werden medegedeeld of bijgewerkt.

Vastgelegde persoonsgegevens bevatten mogelijk gekoppelde gegevens aan de aan u voorgeschreven ondersteuning zoals datum, mogelijke opmerkingen met betrekking tot de gevraagde ondersteuning, en factuur informatie.

Stichting Utrechts Fonds Achterstandswijken verwerkt namens de aangesloten zorgverlener(s) gegevens van cliënten en patiënten namens aangesloten huisartsen ten behoeve van het voorschrijven van diensten op het gebied van welzijn. Voor het leveren van goede, steeds betere kwaliteit en continuïteit van zorg. Daarom is gegevensverwerking noodzakelijk voor:

 • Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 • Verwerking van claims en indien van toepassing geretourneerde artikelen;
 • Betrokkenen, om in contact te kunnen treden en te reageren op gestelde vragen;
 • Het voeren van administratie of andere interne beheersactiviteiten;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie-, dossier- en bewaarplicht;
 • Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen waaronder begrepen het instellen van vorderingen;
 • Het behandelen van geschillen, klachten en claims en geretourneerde artikelen;
 • Om u te informeren over onze diensten en producten;
 • Om potentiële fraude en misbruik te voorkomen en aan te pakken.
 • Het doen van (patiënt/cliënt)tevredenheidsonderzoeken.
 • Het aan zorgverzekeraars en gemeente kunnen laten zien welke zorg we hebben geleverd. Zowel de zorgverzekeraar als de gemeente krijgt géén informatie over uw persoonlijke medische situatie.

Wij kunnen uw gegevens aan derden doorgeven indien dit nodig is voor het verrichten van onze diensten in de zorgketen en dienstverlening aan patiënten, cliënten en klanten, maar enkel volgens onze instructies en binnen vigerende wet- en regelgeving.

Stichting Utrechts Fonds Achterstandswijken bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking van gegevens. Deze bewaartermijn is in principe vijftien jaar na afloop van de geneeskundige behandeling. De bewaartermijn kan om verschillende redenen langer zijn, bijvoorbeeld voor kinderen, bij erfelijke, chronische of bijzondere aandoeningen.

De bewaartermijn wordt uiteindelijk bepaald door de geneeskundige behandeling en de verplichting die huisartsen aangesloten bij Stichting Utrechts Fonds Achterstandswijken als goed zorgverlener tegenover cliënten, patiënten en de overige belanghebbenden heeft voor de continuïteit en de kwaliteit van de gezondheidszorg.

In geval van vertrouwelijke gegevens betreffende klanten en/of leveranciers, worden persoonlijke gegevens in ons systeem bewaard zonder tijdslimiet, behalve bij een officieel verzoek van de klant/leverancier om zijn/haar gegevens te wissen. In dat geval worden de persoonsgegevens geanonimiseerd maar niet verwijderd uit de database, omdat er allerlei relaties binnen de database zijn gelegd die als basis moeten kunnen worden geraadpleegd binnen Stichting Utrechts Fonds Achterstandswijken voor onderzoek en verantwoording.

Stichting Utrechts Fonds Achterstandswijken zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

In overeenstemming met de AVG heeft u het recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens zoals die bij Stichting Utrechts Fonds Achterstandswijken zijn vastgelegd.

Behoudens uitzonderingen door toepasbaar recht, heeft u ook het recht te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Dit doen wij door uw gegevens te anonimiseren.

Als wij uw gegevens verwerken, dan heeft u op grond van de AVG een aantal rechten.  U kunt ons vragen:

 • welke persoonsgegevens wij van u hebben;
 • om uw gegevens in te zien of om een kopie van uw gegevens (dit kan alleen als de privacy van een ander niet in gevaar komt);
 • om gegevens die wij van u hebben aan te passen of aan te vullen, mocht dit nodig zijn;
 • om uw gegevens (gedeeltelijk) te vernietigen (dit kan alleen als we niet wettelijk verplicht zijn om deze gegevens te bewaren, als deze gegevens niet meer nodig zijn om u goed te kunnen behandelen en als anderen er geen schade van ondervinden);
 • de verwerking van uw gegevens te beperken.

We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken.

Als u een vraag of klacht heeft over de manier waarop we met uw gegevens omgaan, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via de contactgegevens zoals hieronder aangegeven. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze transparantieverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van Stichting Utrechts Fonds Achterstandswijken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken of vragen met betrekking tot privacy sturen aan:

Stichting Utrechts Fonds Achterstandswijken
Ter attentie van Functionaris Gegevensbescherming
Adres: Herculeslaan 10 3584 AB te Utrecht.
Email: info@worutrecht.nl
Website: www.worutrecht.nl

Bij het vermoeden van een veiligheidsincident of zelfs datalek, adviseren wij u contact op te nemen met de Functionaris gegevensbescherming via:

Het invullen van het email adres privacy@worutrecht.nl.

Onze functionaris gegevensbescherming neemt vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op.